פרסום קריאייטיב ותופעות רשת

תקנון השתתפות בפעילות כרטיסים במתנה לסרט 'אנאבל'

תקנון השתתפות בפעילות כרטיסים במתנה לסרט 'אנאבל'

הפטריה מדיה גרופ בשיתוף גלובוס גרופ בע"מ מקיימים פעילות נושאת פרסים באתר הפטריה בהתאם לתנאי תקנון זה.

1. תקופת הפעילות

הפעילות תחל בתאריך 19.10 בשעה 12:00 ותסתיים בתאריך 27.10 בשעה 12 בצהריים.

2. תנאי השתתפות

2.1. על המשתתפים לענות על 3 שאלות הקשורות לסרט 'אנאבל' בעמוד הפעילות באתר הפטריה, למלא את שמם המלא (שם פרטי + שם משפחה) וכתובת המייל העדכנית שלהם בשדות הרלוונטיים בעמוד הפעילות באתר.

3. הזוכים והפרסים

3.1. הפרסים הינם כרטיסים זוגיים להקרנת טרום בכורה לסרט 'אנאבל' באדיבות חברת גלובוס גרופ.

3.2. הכרטיסים הינם כרטיסים פתוחים וניתנים למימוש בימים א'-ה', ברשתות סינמה סיטי וגלובוס. הכרטיסים ניתנים למימוש עד סוף חודש נובמבר.

3.3. הודעה על הזכייה בכרטיס הזוגי תישלח לכתובת המייל אותה הזינו הזוכים בעמוד הפעילות באתר הפטריה.

3.4. ההודעה על הזכייה תישלח בתאריך 29.10.2014 (או לפני) עד השעה 20:00.

3.5. מבין העונים נכונה על השאלות בעמוד הפעילות באתר הפטריה, ייבחרו 20 זוכים אשר יקבלו הזמנה זוגית להקרנת הסרט  'אנאבל'.

4. מימוש הפרס

4.1. הכרטיסים יישלחו אל הזוכים בדואר לאחר אימות הפרטים המזהים וקבלת כתובת מלאה מהזוכה.

4.2. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה ו/או בקשר למימוש הפרסים, לרבות נסיעות, הוצאות מיוחדות יחולו על הזוכה בלבד.

4.3. אתר הפטריה לא יישא באחריות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי בפרסים ו/או נזקים שיגרמו לזוכה בקשר לפרסים.

4.4. למען הסר ספק, מובהר בזה כי הפרסים הינם באדיבותם ובאחריותם הבלעדית של גלובוס גרופ, אשר תעמיד את הפרסים לטובת הזוכים.

4.5. מובהר בזאת, כי כל משתתף יוכל לזכות בפרס יחיד בלבד שהוא כרטיס זוגי לסרט 'אנאבל'. היה ומשתתף זכה ביותר מפרס אחד יוותר על זכייתו הנוספת בפרס.

5. הגבלת אחריות
5.1. אתר הפטריה ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת האתר. ואלו לא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור.

6. כללי

6.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.2. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.

6.3. בהשתתפות במבצע זה מאשר המשתתף – והיה והמשתתף קטין אזי ההורה/אפוטורופוס חוקי של המשתתף מאשר בשמו ובשם הקטין כי – הוא קרא תקנון זה והוא מסכים לכל האמור בו.

6.4. אתר הפטריה שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד הפעילות. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה.

6.5. השתתפות במבצע, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאי המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.

6.6. לבירורים ושאלות בקשר למבצע ניתן לפנות אל אתר הפטריה בכתובת
[email protected]

בהצלחה!

לייק לפטריה בפייסבוק

תגובות
Loading...